Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen Nelly Schellekens Medisch Pedicure en een klant  waarop Nelly Schellekens Medisch Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Nelly Schellekens Medisch Pedicure zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Nelly Schellekens Medisch Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken.

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nelly Schellekens Medisch Pedicure melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, declareert Nelly Schellekens Medisch Pedicure de gehele behandeling middels een factuur. Na betaling van deze factuur mag weer een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Nelly Schellekens Medisch Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken honorarium berekenen Nelly Schellekens Medisch Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

5. Betaling.

Nelly Schellekens Medisch Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

6. Garantie.

Nelly Schellekens Medisch Pedicure geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling.

 7. Persoonsgegevens &privacy.

De klant voorziet Nelly Schellekens Medisch Pedicure tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nelly Schellekens Medisch Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen Zij noteert de gegevens van de cliënt in het daarvoor bestemde klantensysteem.  Zij behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nelly Schellekens Medisch Pedicure zal de gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de klant.

8. Geheimhouding.

Nelly Schellekens Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Nelly Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid.

Nelly Schellekens Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat Zij is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik. Zij  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

10. Beschadiging & diefstal.

Nelly Schellekens Medisch Pedicure heeft het recht om van de klant  een aansprakelijkheid te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt.

Zij meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten.

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Nelly Schellekens Medisch Pedicure.  Zij moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nelly Schellekens Medisch Pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de schillencommissie.

12. Behoorlijk gedrag.

Nelly Schellekens Medisch Pedicure houdt zich het recht om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien er naar eigen inzicht sprake is van onbehoorlijk gedrag of dat de huisregels niet worden nageleefd.

13. Recht.

Op elke overeenkomst tussen Nelly Schellekens Medisch Pedicure en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.